1. Aanbieding en toepasselijkheid

  • 1.1 Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon, die enig product, in de ruimste zin des woord, van TunnelmaDesign afneemt, wordt hierna aangeduid als: afnemer.
  • 1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij TunnelmaDesign goederen en/of diensten aan afnemer levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De afnemer erkent te hebben afgezien van eventueel bestaande eigen voorwaarden.
  • 1.3 Alle offertes en /of aanbiedingen zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en hebben, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van vier weken, te rekenen vanaf de datum der offerte.
  • 1.4 In geen geval is TunnelmaDesign tot enige nalevering verplicht.
 2. Prijs

  • 2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend indien dit door TunnelmaDesign schriftelijk uitdrukkelijk is aangegeven. Opgegeven prijzen gelden voor levering franco huis tenzij anders aangegeven.
  • 2.2 Prijswijziging terzake van prijsbepalende factoren die zich voordoen binnen één maand na het sluiten van een overeenkomst tussen TunnelmaDesign en afnemer kan naar evenredigheid leiden tot een door afnemer te betalen gewijzigde prijs.
 3. Aflevering en leveringstermijnen

  • 3.1 De door TunnelmaDesign aan afnemer verkochte producten zullen worden afgeleverd op het opgegeven adres van de afnemer.
  • 3.2 Bij leveranties ter waarde van meer dan € 500,00 door TunnelmaDesign aan afnemer geldt “levering franco huis”. Bij leveranties onder de € 500,00 geldt een toeslag voor transportkosten van € 50,00. De bepaling van de wijze van transport alsmede het aanwijzen van de transporteur geschiedt bij uitsluiting door TunnelmaDesign, mede in verband met het feit, dat de aard van de door TunnelmaDesign geleverde goederen zorgvuldig transport noodzakelijk maakt.
  • 3.3 Alle door TunnelmaDesign genoemde en/of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan TunnelmaDesign bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn nimmer bindend. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt TunnelmaDesign niet in verzuim. Bij overschrijding van enige termijn zullen TunnelmaDesign en afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden. TunnelmaDesign is gerechtigd de overeenkomst in deelleveranties uit te voeren.
  • 3.4 Indien op verzoek van de afnemer de levering wordt uitgesteld heeft TunnelmaDesign recht op vergoeding van de voor hem uit dit uitstel voortvloeiende kosten.
 4. Proefopstelling

  Indien zulks door de afnemer wordt gewenst, kan een proefopstelling worden geplaatst. TunnelmaDesign mag daaraan (financiële) voorwaarden verbinden. De afnemer is ten aanzien van een proefopstelling aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van de producten tot ten hoogste de bruto cataloguswaarde van de betrokken producten.

 5. Risico

  Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of van een door afnemer gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

 6. Betaling

  • 6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal facturering geschieden
   • (a) zodra er geleverd is conform artikel 3 lid 1;
   • (b) ingeval van custom made projecten vanaf € 2.500,00 of meer exclusief omzetbelasting waarbij de designer werkzaamheden verricht om het product custom made te vervaardigen: 50% bij opdracht, 50% zodra er geleverd is conform artikel 3 lid 1.
   • (c) ingeval van projecten vanaf € 5.000,00 of meer exclusief omzetbelasting: 50% bij opdracht, 50% zodra er geleverd is conform artikel 3 lid 1.
   • (d) wanneer de afnemer met de afname in verzuim is.
  • 6.2 Betaling dient binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden. Vanaf de vervaldag is afnemer over het openstaande bedrag wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien de afnemer nalatig blijft de vordering te voldoen, kan TunnelmaDesign de vordering uit handen geven, in welk geval afnemer 15% (vermeerderd met omzetbelasting) terzake van buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is, te berekenen over de hoofdsom, met een minimum van € 250,00.
  • 6.3 Onverminderd het in deze voorwaarden bepaalde is TunnelmaDesign in geval van niet of niet tijdige betaling van afnemer gerechtigd eventueel overige contractuele verplichtingen jegens afnemer op te schorten tot het tijdstip van betaling, dan wel als beëindigd te beschouwen, zulks naar keuze van TunnelmaDesign.
  • 6.4 Indien en voor zover er volgens de afnemer gebreken kleven aan een geleverd product is hij niet gerechtigd betaling te weigeren of zijn betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot producten uit dezelfde zending c.q. levering waaromtrent geen klachten kenbaar zijn gemaakt. TunnelmaDesign is gerechtigd het netto-factuurbedrag, exclusief omzetbelasting, met een afzonderlijk op de factuur vermelde kredietbeperking van 2% te verhogen. Bij het betalen voor of op de vervaldag mag de afnemer het desbetreffende bedrag in mindering brengen op de factuur.
 7. Eigendomsvoorbehoud

  Zolang afnemer terzake van door TunnelmaDesign verrichte leveranties nog enig bedrag aan TunnelmaDesign is verschuldigd, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van TunnelmaDesign. Afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en wordt het in dat geval verboden de betreffende goederen krachtens zakelijk en/of persoonlijk recht aan derden af te staan. In geval afnemer enige verplichting uit een gesloten overeenkomst, in het bijzonder de betaling, niet nakomt, is TunnelmaDesign zonder verdere ingebrekestelling gerechtigd de goederen, onverschillig of deze al dan niet verwerkt zijn, terug te nemen. Voor dat geval verplicht afnemer zich TunnelmaDesign toegang te verschaffen tot de locatie waar de betreffende goederen zich bevinden. TunnelmaDesign behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen voor geval zich een dergelijke situatie voordoet.

 8. Annulering, retourzendingen

  • 8.1 De afnemer is verplicht tot afname van de door hem gekochte producten op de in artikel 3 lid 1 omschreven plaats. Bij gebreke daarvan is TunnelmaDesign gerechtigd om zonder ingebrekestelling betaling van de overeengekomen koopprijs van de niet afgenomen producten te vorderen en worden deze producten geacht door de afnemer van TunnelmaDesign te zijn afgenomen, waarna zij voor rekening en risico van de afnemer en tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten worden opgeslagen. Een en ander onverminderd de aan TunnelmaDesign verder toekomende rechten.
  • 8.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is TunnelmaDesign niet verplicht retourzendingen van afnemer te accepteren. Het in ontvangst nemen van een retourzending betekent in geen geval erkenning door TunnelmaDesign van de door afnemer opgegeven grond voor de retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat deze door TunnelmaDesign is gecrediteerd.
 9. Reclames en garantie

  • 9.1 De afnemer dient bij het ontvangst van de geleverde producten en/of diensten het pakket te controleren op zichtbare schade of gebreken. Bij het voordoen van zichtbare schade moet dit ter plekke aan de chauffeur van de transporteur worden gemeld.
  • 9.2 Alle andere reclames behoudens de onder 9.1 genoemde schades of gebreken, waaronder te verstaan alle klachten wegens hoedanigheid van geleverde producten en/of diensten, kunnen door afnemer bij TunnelmaDesign slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke mededeling binnen 14 dagen na ontvangst van het geleverde of de verrichte dienst.
  • 9.3 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat TunnelmaDesign in voor zowel de deugdelijkheid van het door haar geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal bij normaal gebruik, zulks gedurende een termijn van twaalf maanden na de levering volgens artikel 3 lid 1 en met uitsluiting van zichtbare gebreken.
  • 9.4 De onder 9.1 tot en met 9.3 genoemde garantiebepalingen hebben louter betrekking op al die gevallen waarbij TunnelmaDesign als importeur van de geleverde producten en/of diensten optreedt. In de gevallen waarbij TunnelmaDesign als agent optreedt is TunnelmaDesign geen partij en dient de afnemer zich voor de garantiebepalingen en -afwikkeling uitdrukkelijk te wenden tot de producent van de geleverde producten dan wel de partij door wie da afnemer wordt gefactureerd.
 10. Reclames en garantie bij levering via een interieurarchitect of andere intermediair

  • 10.1 Bij levering van producten en/of diensten via een interieurarchitect of een andere adviserende intermediair aan de eindafnemer zijn er twee situaties denkbaar (a) of TunnelmaDesign levert rechtstreeks aan de eindafnemer waarbij TunnelmaDesign de garantievoorwaarden en de -afwikkeling op haar neemt (b) dan wel de interieurarchitect of intermediair neemt de producten/ diensten af als wederverkoper tegen inkoopsprijs en is daarmee als wederverkoper zelf verantwoordelijk voor de garantievoorwaarden en -afwikkeling richting haar eindafnemer.
  • 10.2 De onder 10.1 genoemde garantiebepalingen hebben louter betrekking op al die gevallen waarbij TunnelmaDesign als importeur van de geleverde producten en/of diensten optreedt. In de gevallen waarbij TunnelmaDesign als agent optreedt is TunnelmaDesign geen partij en dient de afnemer zich voor de garantiebepalingen en -afwikkeling uitdrukkelijk te wenden tot de producent van de geleverde producten dan wel de partij door wie de afnemer wordt gefactureerd.
 11. Overmacht

  Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van TunnelmaDesign. Wanneer een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 12. Intellectuele eigendom

  De door TunnelmaDesign uitgebrachte aanbiedingen alsmede de door haar daarbij aan afnemer verstrekte tekeningen, draaiboeken en plannen blijven haar eigendom en dienen, indien geen opdracht met TunnelmaDesign tot stand komt, onverwijld aan haar te worden teruggezonden. Zij mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van TunnelmaDesign noch geheel of ten dele worden gekopieerd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

 13. Aansprakelijkheid

  • 13.1 De totale aansprakelijkheid van TunnelmaDesign wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (a) de redelijke kosten die afnemer heeft moeten maken om de prestatie van TunnelmaDesign aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien afnemer de overeenkomst heeft ontbonden of indien TunnelmaDesign de geleverde producten of diensten die, anders dan als gevolg van voor rekening van afnemer komende oorzaken, gebrekkig zijn, heeft kunnen herstellen, vervangen of opnieuw heeft kunnen uitvoeren; (b) de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade; (c) de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
  • 13.2 De aansprakelijkheid van TunnelmaDesign voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade wegens gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade wegens storing van een bedrijfsproces of schade wegens overschrijding van een termijn, is uitgesloten.
  • 13.3 Indien TunnelmaDesign, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij montage hulp en bijstand —van welke aard ook— verleent, geschiedt dit voor risico van de afnemer.
  • 13.4 Afnemer vrijwaart TunnelmaDesign voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van afnemer zou blijven indien de betreffende derde de afnemer zou aanspreken.
 14. Beëindiging

  • 14.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
  • 14.2 Mocht een van partijen surséance van betaling aanvragen of in staat van faillissement worden verklaard, dan heeft de andere partij het recht om de overeenkomst door schriftelijke kennisgeving te ontbinden, dan wel om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot ontbinding gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan ineens opeisbaar.
 15. Toepasselijk recht en geschillen

  • 15.1 De overeenkomsten tussen TunnelmaDesign en afnemer worden beheerst door Nederlands recht.
  • 15.2 Geschillen die tussen TunnelmaDesign en afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door TunnelmaDesign met afnemer gesloten overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden, bij uitsluiting van iedere rechter binnen elk ander arrondissement, voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht.